Fundusz Pracy i FGŚP kiedy nie płacimy

Fundusz pracy jest fundusz celowym należącym do Państwa. Pieniądze z owego funduszu są z reguły przekazywane na aktywizację osób bezrobotnych.

Aktywizacja bezrobotnych

Przykładową formą takiej aktywizacji jest m.in.:

 • finansowanie prac interwencyjnych,
 • finansowanie robót publicznych,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • badania rynków pracy,
 • szkolenie bezrobotnych bądź ich, przekwalifikowanie.

Ze środków zgromadzonych na tym funduszu opłacane są również koszty związane ze specjalizacją i realizacją staży podyplomowych.
Fundusz ten funkcjonuje od 1 stycznia 1990 roku, a zasady jego opłacania zostały przedstawione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ile wynoszą składki na Fundusz pracy?

Zacznijmy może od tego, że opłacanie składek na ten fundusz jest obowiązkowe z pewnymi wyjątkami. Są one opłacane m.in. przez pracodawców lub osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Również zleceniodawcy są zobligowani do wpłacania składek.
Stawka na Fundusz pracy obecnie wynosi 2,45% wymiaru składki, a obowiązek jej opłacania wynika z wcześniej wymienionej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku.

Czym jest FGŚP?

Skrót FGŚP oznacza Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i jest on funduszem utworzonym w 1994 roku. Fundusz ten jak mówi sama nazwa, ma gwarantować świadczenia dla pracowników, czyli chronić pracowników przed utratą wynagrodzenia w przypadku, gdy nie może go zapewnić pracodawca.

W praktyce oznacza to, że jeśli nasz pracodawca straci płynność finansową i nie będzie mógł wypłacić nam pensji to roszczenia z tego tytułu, zostaną pokryte właśnie z tego funduszu.

Składka na ten fundusz wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

Fundusz pracy i FGŚP kiedy nie płacimy?

Jak wszędzie tak i tu są pewne wyjątki, jeśli chodzi o opłacanie składek na obydwa fundusze. Kiedy i kto może nie płacić?

Pracodawca nie ma obowiązku uiszczenia składek na Fundusz Pracy, gdy:

 • przez pracownika bądź przedsiębiorcę zostanie osiągnięty wiek: dla kobiet – 55 lat, a dla mężczyzn – 60 lat.
 • pracownik otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego;
 • korzysta z preferencyjnych składek ZUS;
 • zatrudnia pracowników wyłącznie na podstawie umowy zlecenie.

Brak obowiązku opłacania składek na FGŚP występuje gdy:

 • pracownik, wraca do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego
 • pracownik, skończył 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawał w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP)
 • pracownik został skierowanych do pracy przez PUP, a nie skończył 30 lat,
 • zatrudniasz kobiety, które skończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy skończyli 60 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here