Jak zrobić gwiazdę?

Gwiazda to pod­sta­wowe i bar­dzo popu­larne ćwi­cze­nie gim­na­styczne. Nazwa gim­na­styczna to prze­rzut bokiem. Jest to jedno z pod­sta­wo­wych ćwi­czeń gim­na­stycz­nych, któ­rego opa­no­wa­nie pozwala płyn­nie przejść do trud­niej­szych pozy­cji. Ide­al­nie wyko­nana gwiazda wygląda bar­dzo efek­tow­nie i wzbu­dza respekt osób oglą­da­ją­cych pokaz. Począt­kowy etap nauki lepiej idzie dzie­ciom, ponie­waż nie mają jesz­cze w pełni rozwi­nię­tego układu mięśniowego i kost­nego.

Jak zrobić gwiazdę?

Do wyko­na­nia gwiazdy będzie potrzebne odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie moto­ryczne. Naj­bar­dziej przy­datne będzie odpo­wied­nie roz­cią­gnię­cie ciała oraz silne mię­śnie wspo­ma­ga­jące. Wyma­gana będzie także odpowied­nia gib­kość i koor­dy­na­cja ruchowa. Przy­da­dzą się także silne mięśnie rąk i zmysł rów­no­wagi.

Ćwi­cze­nia zaczy­namy od roz­grzewki ogól­no­ro­zwo­jo­wej. Należy bar­dzo dobrze roz­grzać ścię­gna, mię­śnie i stawy. Pozwoli to nam unik­nąć bole­snej kon­tu­zji i pra­wi­dłowo wyko­ny­wać następne ćwi­cze­nia. Naukę najlepiej zacząć pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nego tre­nera. Osoby zna­ją­cej się na meto­dyce tre­ningu oraz potra­fią­cej dobrać zestaw ćwi­czeń do naszych indy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści.

Ćwi­cze­niami przy­go­to­wu­ją­cymi do nauki gwiazdy są ćwi­cze­nia równowagi, koor­dy­na­cji całego ciała oraz siły ramion. Pod­czas początko­wych prób bar­dzo ważne jest utrzy­my­wa­nie całego ciała spiętego, ponie­waż pozwoli to na kolejne kroki w nauce. Ćwi­cze­nie wyko­nu­jemy na materacu, macie lub innym mięk­kim podłożu. Musimy zabez­pie­czyć ciało przed upad­kami, które na tym eta­pie nauki zda­rzają się bar­dzo czę­sto. Z cza­sem będziemy wyko­ny­wać bar­dziej efek­tyw­nie różne wprawki do ćwi­cze­nia.

Jakie ćwiczenia pomogą w zrobieniu gwiazdy?

Na początku wyko­nu­jemy ćwi­cze­nia przy­go­to­wu­jące, które pomogą nam sko­or­dy­no­wać ruchy i zacho­wać rów­no­wagę pod­czas całego ćwicze­nia.

Do pole­ca­nych ćwi­czeń należą:

  • zwis głową w dół,
  • pod­stawy sta­nia na rękach z ase­ku­ra­cją,
  • pod­pory przo­dem i bokiem,
  • prze­skoki przez skrzy­nię, ławeczkę
  • balan­so­wa­nie na rękach,
  • prze­rzuty z róż­nych pozy­cji,
  • prze­rzuty z ase­ku­ra­cją.

Jak zrobić gwiazdę z poprawną techniką?

Ćwi­cze­nia przy­go­to­wu­jące pozwa­lają na płynne przej­ście do głów­nego ćwi­cze­nia w jak naj­lep­szej for­mie tech­nicz­nej. Roz­po­czy­namy od usta­wie­nia się przo­dem w kie­runku wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia. Jed­no­cze­śnie uno­simy ramiona i wzno­simy nogę w przód. Krok w przód jest wykonywany z opa­dem tuło­wia i zama­chem tyl­nej, wypro­sto­wa­nej nogi w tył. Ramiona ukła­damy na powierzchni bokiem, w kie­runku wykonywa­nia ćwi­cze­nia.

Następ­nym eta­pem jest sta­nie na rękach. Trzy­mamy w górze pozy­cję roz­kroczną nóg. Cała syl­wetka powinna być sztywna i wypro­sto­wana. Wzrok sku­piamy na punk­cie mię­dzy opar­tymi o powierzch­nię dłońmi. Następ­nie odpy­chamy ramiona i lądu­jemy w roz­kroku, mając je już uniesione. Ćwi­cze­nie wyko­nu­jemy w odpo­wied­nim tem­pie, żeby dynamika pomo­gła nam w najtrud­niej­szych momen­tach.

Każda osoba może poprzez regu­larny tre­ning nauczyć się efek­tow­nej gwiazdy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here